Zmiany w Specustawie drogowej od 26 października 2015 r.
2015-10-18

ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustawa -

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Program seminarium:

1.     Obowiązujący stan prawny Spec ustawy na dzień 26 października 2015 r.

1.1.    Przedmiot spec ustawy a ustawa Prawo budowlane - budowa, remont i przebudów

1.2.    Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD

1.3.    Zakres stosowania Specustaw

2.     Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)

2.1.    Zawartość wniosku o wydanie decyzji

2.2.    Zakres kontroli wniosku o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję

2.3.    Zakres ustaleń dokonywanych decyzji

2.4.    Zasady zmiany ostatecznej decyzji

2.5.    Organy właściwe do wydania decyzji ZRiD

2.6.    Ustalenia decyzji

3.     Stosowanie innych ustaw

3.1.    Przepisy wyłączające lub zastępujące przepisy Kodeksu Postępowania administracyjnego

3.2.    Odpowiednie stosowanie ustawy Prawa budowlanego

3.3.    Wyłączenie działania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3.4.    Wyłączenie działania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

4.     Stosowanie ustawy Prawo budowlane przy wydawaniu decyzji o ZRID oraz w procesie inwestycyjnym budowy dróg

4.1.    Właściwość organów AA-B i NB na poszczególnych etapach realizacji inwestycji

4.2.    Istotne odstąpienia od projektu budowlanego i innych warunków decyzji - zmiany

5.     Przepisy ochrony środowiska w procesie wydawania decyzji o ZRID

6.     Decyzja  ZRID

6.1.    Wniosek - dokumenty załączane do wniosku

6.2.    Zasady zawiadamiania o wszczęciu postępowania

6.3.    zawiadomienia

6.4.    obwieszczenia

6.5.    wzory zawiadomień i obwieszczeń

6.6.    tryb działania w przypadku nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym oraz w przypadku osób nieżyjących

6.7.    Specjalne regulacje w zakresie nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

6.8.    Organy odwoławcze oraz zasady rozpatrywania odwołań i skarg ograniczenie środków zaskarżania decyzji oraz ograniczenie możliwość uchylania lub unieważniania decyzji

7.     Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne w trybie spec ustawy drogowej

7.1.    Zmiany w zakresie zasad nabywania nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz zasad wypłaty odszkodowań

7.2.    Wywłaszczane pod drogi w trybie spec drogowej

7.3.    Zajmowanie terenu, wycinka lasów i drzew

8.     Ustalanie odszkodowań za nieruchomości wywłaszczane pod drogi, w trybie spec ustawy

8.1.    Zasady wypłaty i zwrotu wypłacanych 70% zaliczek

9.     Samowola budowlana

10.   Zasady wstrzymywania robót budowlanych

11.   Zasady oddawania dróg do użytkowania

12.   Zmiana Specustawy wprowadzona w 2015 r. ustawą z dnia 5.05.2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - Dz.U.2015.1211.

13.   Zmiana Specustawy wprowadzona w 2015 r. ustawą z dnia 5.08.2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.2015.1590

13.1.  Zmiany właściwości organów przy wydawaniu decyzji ZRID dla dróg powiatowych.

13.2.  Regulacje dotyczące zawartości wniosku o opinię innego zarządcy drogi.

13.3.  Możliwość wydzielenia w decyzji pasów dróg innych kategorii.

13.4.  Rozszerzenie postanowień decyzji ZRID o nowe element, w tym budowy dróg innych kategorii, budowy zjazdów, urządzeń melioracyjnych, budowy nowych sieci.

13.5.  Możliwość zrzeczenia się odszkodowania w przypadku nieruchomości SP I jst.

13.6.  Zmiany w zakresie decyzji o uchyleniu trwałego zarządu.

13.7.  Przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia wodno-prawnego.

14.   Wyroki sądów administracyjnych w sprawach z zakresu spec ustawy drogowej.

 Wykładowca - Krzysztof Antczak

Warunki uczestnictwa w szkoleniu -
przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszenia na fax. lub mail
(zgłoszenie powinno obejmować: imię i nazwisko uczestnika szkolenia,
termin i temat szkolenia oraz dane do faktury - nazwa firmy, adres i NIP)
oraz dokonanie wpłaty na konto po potwierdzeniu terminu szkolenia.

Możliwość zadeklarowania wpłaty po otrzymaniu faktury

(wymaga podpisu księgowego).

 

Każdy uczestnik może zadać pytania pisemnie. Pytania proszę wpisać na zgłoszeniu

Gwarantujemy małe grupy szkoleniowe i możliwość indywidualnych konsultacji.

 

Cena szkolenia 450 zł +23%Vat*
*szkolenia
realizowane w ramach kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w 100% z środków publicznych
zw. z VAT

 

Pytania proszę kierować na adres fwb5@fwb5.org
powrót do listy