ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2016 ROKU
2015-11-25

ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2016 ROKU ORAZ NAJNOWSZE ORZECZNICTWO W SPORACH PRACOWNICZYCH

 

Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony, kontrowersje i nowe interpretacje - warsztaty

i studia przypadków prowadzone przez Sędziego Sądu Pracy

 

 

I Termin:

28 stycznia 2016r. KATOWICE

miejsce:

Park Hotel Diament ****

cena:

499zł brutto

 

II Termin:

11 lutego 2016r. WARSZAWA

miejsce:

Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza)

cena:

499zł brutto

 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, podczas których zaproszony Sędzia Sądu Pracy zapozna uczestników ze zmianami w przepisach Prawa Pracy, które obowiązują od 2015r. i wejdą w życie w 2016 roku oraz ich konsekwencjami dla Pracodawców.

W 2016 roku wchodzą w życie zmiany w Prawie Pracy, w tym – ustawa obszernie zmieniająca zasady zawierania umów na czas określony i zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich.

Podczas szkolenia omówione zostaną poważne zmiany w zakresie umów terminowych, konsekwencje dla pracodawców wynikające z zawierania umów cywilnoprawnych. Pracodawcy zostaną uwrażliwieni na możliwe zarzuty i roszczenia pracowników w związku z zawieraniem umów na czas określony na wiele lat. Przedstawione zostaną zmiany w okresach wypowiedzenia po nowelizacji oraz granice kontroli wypowiedzeń przez sądy pracy itp.

 

Na praktycznych przykładach zostaną omówione najbardziej kontrowersyjne i trudne w interpretacji przypadki, które swój finał mogą mieć na sali sądowej.

Ponadto szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy uczestników o bieżące orzecznictwo Sądu Najwyższego w różnych obszarach prawa pracy oraz o praktykę sądów pracy.

Uczestniczy zmierzą się z kazusami z prawa pracy, konkretnymi stanami faktycznymi zaczerpniętymi z orzecznictwa.

Zajęcia uwzględniają omówienie również planowanych zmian w Prawie Pracy.

 

Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki sędziowskiej wykładowcy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki Sądów Pracy w sporach pracowniczych.

Szkolenie adresowane jest do:

          Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm

          Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr

          Kierowników Działów

          Głównych Księgowych

          Osób pracujących w działach kadrowo-płacowych

          Pracowników biur rachunkowych

          Pracowników zajmujących się obsługą kadrową firm na zasadzie outsourcingu personalnego

Program szkolenia:

1. Zmiany w prawie pracy w zakresie umów terminowych

- nowelizacja kodeksu pracy dotycząca umów terminowych – stosowanie i konsekwencje

- skutki prawne wypowiedzenia umowy nieprzewidującej prawa do wypowiedzenia (zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika)

- zawieranie umów cywilnoprawnych – konsekwencje dla pracodawcy (możliwe roszczenia pracownika)

- umowa cywilnoprawna lub umowa o prace zawarta dla pozoru

- umowy zawarte na czas określony na wiele lat (przed zmianą przepisów ustanawiających limit zawarcia umów) – roszczenia pracownika, zarzuty, możliwe konsekwencje pracodawców

- przyczynowość zawarcia umowy o pracę na czas określony

- kontrola okresów wypowiedzeń i trybów (z uwzględnieniem zmiany przepisów)

- wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony pomimo braku klauzuli o wypowiedzeniu – roszczenia i konsekwencje

- kolejna umowa na czas określony po zmianie przepisów Kodeksu pracy

- konsekwencje zawierania umów cywilnoprawnych

- nawiązanie  stosunku pracy w sposób dorozumiany

- dopuszczenie pracownika do pracy po zakończeniu umowy

- ochrona przedemerytalna a umowa na czas określony

 

2. Okresy wypowiedzeń po nowemu

- ujednolicenie okresów wypowiedzeń

- skrócenie okresu wypowiedzenia

- zastosowanie nieprawidłowego okresu wypowiedzenia – skutki

- wydłużanie okresów wypowiedzeń w drodze porozumień z pracownikiem

- dopuszczalność skrócenia okresu wypowiedzenia w drodze porozumienia stron

 

3. Badania profilaktyczne i stan zdrowia pracownika a stosunek pracy

- zmiany z przepisach dotyczących badań profilaktycznych – badania wstępne nie zawsze konieczne

- granice obowiązków pracownika i pracodawcy w zakresie badań profilaktycznych

- wątpliwości co do stanu zdrowia pracownika a badania kontrolne

- wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi z powodu niezdolności do pracy

- zwolnienia chorobowe w formie elektronicznej

- zmiana przepisów w zakresie kierowania na badania kontrolne

- otyłość pracownika a dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność

 

4. Bieżąca linia orzecznicza Sądu Najwyższego w zakresie redukcji etatów

i likwidacji stanowiska pracy

– pojęcie likwidacji stanowiska pracy

- pojęcie stanowiska pracy a zakres obowiązków i czynności pracownika

- pozorna likwidacja stanowiska pracy

- likwidacja stanowiska pracy i rozdzielenie zadań pomiędzy pracowników

- typowanie pracownika  do zwolnienia (wypowiedzenia zmieniającego)

- pojęcie kryterium a pojęcie przyczyny

- formułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

- obowiązek podania kryteriów doboru do zwolnienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego

- kryteria wyboru pracownika do zwolnienia jako element wskazanej przyczyny wypowiedzenia umowy

- przykładowe kryteria w orzecznictwie SN

- typowanie do zwolnienia pracowników na stanowiskach kierowniczych

- zarzut dyskryminacji

 

5. Opinia (zgoda) innego organu na zmiany organizacyjne a wadliwość wypowiedzenia umowy - orzecznictwie SN

 

6. Brak właściwych wyników pracy, jako przyczyna wypowiedzenie umowy o pracę

 

7. Granice kontroli wypowiedzenia dokonywane przez sąd pracy na skutek odwołania pracownika oraz wskutek wyroku przywracającego do pracy i dalsze postępowanie pracodawcy.

- wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

- prawo do odprawy pieniężnej w razie zakwestionowania przez  pracownika rozwiązania umowy o pracę

 

8. Miejsce świadczenia pracy w orzecznictwie SN. Zmiana miejsca świadczenia pracy

Delegacja czy art. 42 Kp?

 

9. Zakaz konkurencji po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę  – stanowisko SN. Dopuszczalność rozwiązania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

 

10. Zbieg przyczyn rozwiązania stosunku pracy a świadczenia pracownicze

- złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy drogą elektroniczną

 

11. Powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków a wysokość wynagrodzenia za pracę w orzecznictwie SN

 

12. Porozumienie obniżające  wynagrodzenie pracownicze.  Propozycja zawarcia  porozumienia pogarszającego warunki płacowe pracownika a zarzut groźby

 

13. Niezasadne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

 

14. Zawiłości związane z rozwiązaniem umowy o pracę  bez zachowania okresu wypowiedzenia z  powodu niezdolności do pracy – prawidłowe stosowanie art. 53Kp.

 

15. Zakaz wypowiadania umowy w okresie niezdolności pracownika do pracy

 

16. Ochrona kobiet w ciąży w orzecznictwie SN. Termin odwołania do sądu pracy

 

17. Bieg początku okresu szczególnej ochrony stosunku pracy pracownika, który złożył wniosek  o zmniejszenie wymiaru czasu pracy

 

18. Kiedy wypowiedzenie zmieniające? Porozumienie czy wypowiedzenie zmieniające? Zmiana warunków zatrudnienia pracownika

 

19. Urlop wypoczynkowy w okresie niezdolności do pracy pracownika w opinii SN

 

20. Zmiany przepisów w uprawnieniach rodzicielskich

 

21. Projekt godzinowej płacy minimalnej

 

22. Projekt zmiany zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

23. Zmiany w zakresie przechowywania dokumentów pracowniczych

 

24. Projektowane  zmiany w zakresie rekompensowania dni wolnych od pracy

Metody prowadzenia warsztatów:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia - ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

 

Znany i doświadczony wykładowca akademicki. Najlepiej oceniany wykładowca przez Specjalistów HR i Kadr.

Od 1999 r. wykładowca - asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

„Nowelizacja Kodeksu pracy”,

„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,

„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,

„Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o. w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

Szkolenia powiązane tematycznie:

11-12 lutego 2016r. Wadowice - MŁYN JACKA Hotel & Spa****

ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – WYZWANIE DLA MENEDŻERA

Jak prawidłowo czytać i interpretować informacje zawarte w sprawozdaniu przedsiębiorstwa oraz ocenić sytuację firmy ? więcej>

 

11-12 lutego 2016r. Wadowice - MŁYN JACKA Hotel & Spa

STRES MENEDŻERSKI i KONTROLA EMOCJI W PRACY MENEDŻERA

Jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej? więcej>

 

11-12 lutego 2016r. Katowice - BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice ****

ROZMOWY OCENIAJĄCE I OCENY PRACOWNICZE

Jak oceniać pracowników i prowadzić rozmowy o wynikach pracy? – zaawansowane warsztaty dla Specjalistów działów HR i Menedżerów zakończone indywidualnym feedbackiem rozwojowym więcej>

 

12 lutego 2016r. Katowice - BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice ****

NOWELIZACJA PRZEPISÓW O ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Zmiany od 1 maja 2015 roku, kontrole PIP w zakresie legalności zatrudnienia – warsztaty prowadzone przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy więcej>

 

18 lutego 2016r. Katowice – Park Hotel Diament ****

TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE RAD PRACOWNIKÓW

uprawnienia członów Rad a obowiązki pracodawców – wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych więcej>

 

10 marca 2016r. Katowice – Park Hotel Diament ****

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĘ

Praca w UE i poza jej terytorium, przepisy międzynarodowe, orzecznictwo, najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i zalecenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy więcej>

 

10-11 marca 2016r. Szczyrk – Hotel Elbrus ***Wellness&SPA

FINANSE DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW

Jak znaleźć wspólny język z działem księgowości i controllingiem?

Interpretacja danych, wskaźników, kosztów, ocena płynności finansowej firmy więcej>

 

17-18 marca 2016r. Wisła – Hotel STOK ****SKI&SPA

UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH A OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW W 2016 ROKU

Zakres uprawnień kontrolnych związków zawodowych i obszary niezależnych decyzji pracodawców, rozwiązywanie sporów pracowniczych – analiza wątpliwości interpretacyjnych i orzecznictwa po ostatniej nowelizacji Prawa Pracy więcej>

Szkolenie odbędzie się w terminach:

I. Termin:

28 stycznia 2016r. Park Hotel Diament ****

Katowice, ul. Wita Stwosza 37

www.hotelediament.pl

 

PARK HOTEL DIAMENT**** - położony jest przy autostradzie A4 Kraków – Wrocław a jednocześnie zaledwie 700 m od centrum Katowic, pomiędzy malowniczą Doliną Trzech Stawów i Parkiem im. T. Kościuszki. Lokalizacja hotelu umożliwia łatwy dojazd z kierunków Warszawa, Wrocław, Kraków oraz wszystkich strategicznych miejsc w Aglomeracji Śląskiej.

 

II. Termin:

11 lutego 2016r. - Centrum Konferencyjne Golden Floor (Millenium Plaza)

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A

www.warszawa.goldenfloor.pl

 

Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza 15 piętro) - nowoczesne Centrum Konferencyjne usytuowane w ścisłym centrum Warszawy (800 metrów od dworca Warszawa Centralna).

 

 

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00 , a kończą o godzinie 16:00

Cena szkolenia wynosi 499 zł brutto

 

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów.

Służymy pomocą w rezerwacji miejsc hotelowych.

 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat szkoleń udzielają

 

Agnieszka Cwigon
tel. (32) 33 55 153
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
effect@effect.edu.pl

Joanna Jarosz - Opolka
tel. (32) 33 55 150
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
effect@effect.edu.pl

powrót do listy