PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY
2016-04-15

termin:

13 maja 2016r. KATOWICE

miejsce:

BEST WESTERN PREMIER Katowice Hotel ****

cena:

499zł brutto

Mobbing pomimo, iż nie jest regulacją nową, wciąż budzi duże kontrowersje oraz stwarza Pracodawcom problemy praktyczne. Wiedza menedżerów na temat mobbingu, dyskryminacji, obowiązku wdrożenia polityki antymobbingowej jest bardzo słaba.

Rośnie ilość wygranych przez pracowników spraw o stosowanie mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Rosną też kary zasądzane na rzecz ofiar mobbingu (w 2013 roku pracownik firmy telekomunikacyjnej dostał 142 tys. zł odszkodowania za mobbing).

 

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Odpowiada on nie tylko za własne działania, ale także za zachowania swoich podwładnych a nawet osób nie będących pracownikami (np. zatrudnionych na podstawie umów o dzieło).

Na Pracodawcę spada odpowiedzialność prawna za mobbing w firmie, bez względu na to kto jest jego sprawcą a kto ofiarą.

          Jakie czynności może podjąć pracodawca aby zapobiegać przejawom mobbingu w miejscu pracy?

          Jak wdrożyć politykę antymobbingową w przedsiębiorstwie?

          Jakie zastosować procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia pracownika z roszczeniami?

na te i inne pytania odpowie zaproszony ekspert -  Sędzia Sądu Pracy.

 

Broniąc się przed zarzutami, pracodawca musi wykazać, że dochował należytej staranności przy przeciwdziałaniu mobbingowi m.in. przez szkolenie pracowników, informowanie o konsekwencjach mobbingu lub przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska. Tylko podjęcie realnych działań może uwolnić go od odpowiedzialności za mobbing.

Celem szkolenia jest przybliżenie definicji mobbingu, pokazanie jakie działania mogą być uznane za mobbing, jakie przysługują pracownikowi roszczenia na wypadek mobbingu w miejscu pracy.

Szkolenie prowadzone jest z przywołaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego i praktyki sądów pracy w sporach

o mobbing.

Szkolenie adresowane jest do:

• Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm

• Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr tworzących regulacje związane z procesami kadrowymi

• Szefów Zespołów

• Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników

• Przedstawicieli związków zawodowych

Program szkolenia:

1. Definicja mobbingu - czym jest mobbing?

- omówienie definicji mobbingu

- jak rozumieć pojęcia uporczywości i długotrwałości?

- rodzaje mobbingu, praktyki mobbingowe

- przyczyny mobbingu

- modele przebiegu mobbingu

- osoba mobbera

- ofiara

 

2. Zakaz dyskryminacji i nierównego traktowania

- w zatrudnieniu (nawiązanie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, warunki zatrudnienia, awans, premia - nagroda a nierówne traktowanie, dostęp do szkoleń)

- ze względu na płeć

- jak formułować treść ofert pracy bez narażania pracodawcy na zarzut nierównego traktowania?

- o co można zapytać kandydata do pracy a jakich pytań unikać?

 

3. Mobbing a dyskryminacja i molestowanie – podobieństwa i różnice.

- jak rozpoznawać i reagować na mobbing, dyskryminacja i molestowanie?

- jakie działania nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania?

- mobbing a spór i konflikt - co nie jest mobbingiem?

 

4. Obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji wynikające z prawa pracy i prawa wspólnotowego

- wykrywanie zjawisk mobbingowych i sposoby przeciwdziałania mobbingowi

- obowiązek przeciwdziałania mobbingowi a inne obowiązki pracodawcy

 

5. Sposoby przeciwdziałania mobbingowi - skuteczne metody i narzędzia zwalniające pracodawców

z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień na wypadek zarzutów ze strony pracowników - Jak zminimalizować ryzyko roszczeń pracowników z tytułu mobbingu czy dyskryminacji?

- rozwiązania w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania (obiektywne kryteria oceny i wynagradzania pracowników)

- równe traktowanie w zatrudnieniu, przejawy dyskryminacji w zatrudnieniu

- wczesne reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji i mobbingu w pracy

- komunikacja z pracownikami (edukacja zarówno menedżerów jak i szeregowych pracowników w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji na wypadek zarzutów pracowników dotkniętych mobbingiem)

 

6. Jakie mogą być skutki tolerowania mobbingu przez pracodawcę i menedżerów?

 

7. Spory powstałe na tle mobbingu

- ciężar  dowodu w postępowaniu  przed sądem pracy w sprawach o mobbing

- sądowe rozwiązywanie konfliktów powstałych z zarzutu mobbingu (ugoda sądowa i pozasądowa, postępowanie mediacyjne)

 

8. Roszczenia pracownika z tytułu mobbingu

 

9. Mobbing a roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych

 

10. Konsekwencje wobec mobbera możliwe do wyciągnięcia przez pracodawcę – regres w stosunku do mobbera

 

11.  Postępowania sądowe  w sprawach dotyczących mobbingu

Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego i przykłady spraw sądowych.

 

12. Naruszanie praw pracowniczych w kodeksie karnym.

Metody prowadzenia warsztatów:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia - ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych

z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:

Wieloletni Sędzia Sądu Pracy

Znany i doświadczony wykładowca akademicki.

Od 1999 r. wykładowca - asystent w Katedrze Prawa.

Autorka licznych artykułów:

„Nowelizacja Kodeksu pracy”,

„Ogólne zasady rozwiązywania umów o pracę”,

„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy”,

„Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika”, także publikacji książkowych „Kodeks pracy i karta nauczyciela w praktyce” oraz „Fundusz świadczeń socjalnych w praktyce”.

Prowadziła szkolenia dla pracowników służby cywilnej, kadry kierowniczej oraz specjalistów działów kadr. Przeszkoliła między innymi kilkuset specjalistów działów kadr, menedżerów firmy KGHM Polska Miedź S.A. Zrealizowała cykl szkoleń dla firmy Man Star Trucks & Buses Sp. z o.o., PEC Katowice S.A., PEC Sp. z o.o.

w Tychach, PEC w Dąbrowie Górniczej S.A. Używa twórczych narzędzi dla przedstawienia istoty problemu. Jakość pracy potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności. Listy referencyjne ze szkoleń prowadzonych przez wykładowcę znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Referencje.

Ciekawe propozycje innych szkoleń:

21-22 kwietnia 2016r. Uniejów – Hotel Uniejów **** ecoActive&Spa

STRES MENEDŻERSKI i KONTROLA EMOCJI W PRACY MENEDŻERA

Jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej? więcej>

 

21-22 kwietnia 2016r. Zakopane – Hotel TATRA ***Wellness&Spa

ASYSTENTKA STRATEGICZNYM PARTNEREM KIEROWNICTWA FIRMY

Warsztat prawny doskonalący standardy pracy Sekretariatu/Biura Zarządu więcej>

 

20 maja 2016r. Katowice – Park Hotel Diament ****

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016R

Zasady tworzenia i rozliczania, nieprawidłowości w wydatkowaniu - analiza wątpliwości interpretacyjnych

i orzecznictwa więcej>

 

10 czerwca 2016r. Katowice – Park Hotel Diament ****

SKUTECZNY ŁOWCA TALENTÓW

Jak rekrutować najlepszych? więcej>

 

 

17 czerwca 2016r. Katowice – Park Hotel Diament ****

TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE RAD PRACOWNIKÓW

uprawnienia członków Rad a obowiązki pracodawców – wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych więcej>

Szkolenie odbędzie się w terminie:

13 maja 2016r. Katowice - BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice ****

Katowice, ul. Bytkowska 1A

www.bestwesternkatowice.pl

 

BEST WESTERN PREMIER Katowice Hotel **** pierwszy w Aglomeracji Śląskiej obiekt, reprezentujący największą na świecie sieć hotelarską BEST WESTERN. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

 

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 15:30

Cena szkolenia wynosi 499 zł brutto

 

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”. Parking hotelowy w cenie szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na “Effect” - organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystacie Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

 

Agnieszka Cwigon
tel. (32) 33 55 153
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
effect@effect.edu.pl

Joanna Jarosz - Opolka
tel. (32) 33 55 150
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
effect@effect.edu.pl

 

powrót do listy