Izoplast "R"
- gruntowanie betonów, gładzi cementowych, fundamentów, przepustów drogowych, kręgów betonowych i rur kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych. Stosowany dwukrotnie tworzy lekką samodzielną izolację przeciwwilgociową. Niszczy w gruntowanych powierzchniach betonowych mchy, porosty, grzyby, pleśnie itp. Stosowany przy o suszeniach fundamentów budynków.

INSTRUKCJA STOSOWANIA IZOPLAST "R" - ROZTWÓR ASFALTOWY

ZASTOSOWANIE:

Izoplast "R" przeznaczony jest do gruntowania podłoży z betonu, gładzi cementowych, cementowo-gipsowych nasycania elementów drewnianych oraz wykonania samodzielnych "lekkich" powłok izolacyjnych

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przed wykonaniem gruntowania i powłok izolacyjno-antykorozyjnych należy odpowiednio przygotować podłoże
o gruntowanie podłoży z betonu, gładzi cementowych, cementowo-gipsowych: przygotowanie powierzchni
polega na usunięciu zanieczyszczeń, wyrównaniu powierzchni, usunięciu skamielin itp. W przypadku wykonywania nowych wylewek, względnie zacierania szczelin gruntowanie należy wykonać po okresie sezonowania min. 10 dni.

 • powierzchnie drewniane, wiórowe, azbestowo-cementowe: usunąć zanieczyszczenia mineralne, pył, kurz, itp. uzupełnić braki, wzgl.. wymienić zmurszałe i zbutwiałe elementy.
 • konstrukcje stalowe, blachy stalowe i ocynkowane: usunięcie rdzy, złogów starej farby, tłuszczów, smarów itp.
  Dopuszcza się odrdzewianie do III klasy czystości.
 • wykonanie gruntowania i powłok izolacyjnych w każdym przypadku wykonuje się "na zimno", przy pomocy pędzli, szczotek dekarskich lub mechanicznie, na przygotowane podłoże w temperaturze powyżej 5°C i przy
  bezdeszczowej pogodzie.

Czas tworzenia powłoki uzależniony jest od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, stanu podłoża, stopnia nachylenia płaszczyzny lecz nie powinien przekroczyć ok. 6 godz.
Gruntowanie i powłoki izolacyjno-antykorozyjne wykonuje się nakładając co najmniej l warstwę IZOPLASTU "R". Każdą następną warstwę nakłada się po wyschnięciu poprzedniej.
Zużycie IZOPLASTU "R" dla gruntowania i pierwszej powłoki izolacyjno-antykorozyjnej wynosi ok. 0. 3 -0. 61 /m2. Zużycie dla kolejnych powłok: ok. 0. 2-0, 41 /m2


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

W trakcie wykonywania prac przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy robotach z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych - toluen. Przy robotach szczególnie niebezpiecznych: basenach, kanałach, zbiornikach, studzienkach, itp., bezwzględnie stosować obostrzenia i odpowiednie do tych prac środki ochrony zbiorowej i indywidualnej np. skuteczną wentylację, nadmuch, bądź półmaski z pochłaniaczami par na w/w rozpuszczalniki. W przypadku zatrucia, zapewnić poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza, zapewnić
pierwszą pomoc, wezwać lekarza.

ZAGADNIENIA P. POŻAROWE

Nie wolno podgrzewać otwartym ogniem jak również w trakcie wykonywania prac, nie wolno wykonywać w pobliżu prac spawalniczych i używać otwartego ognia. Dotyczy to również miejsc magazynowania Izoplastu.

UWAGA
Izoplast nie może być stosowany wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w Innych pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej. Materiał nie powinien się stykać bezpośrednio z żywnością i wodą do picia. Chronić dzieci przed dostępem do wyrobu i wdychaniem par rozpuszczalnika.


OKRES GWARANCJI: 12 miesięcy
ATEST HIGIENICZNY: PZH nr B-365/91/96
Zgodne Z PN-B-24620

ŚRODEK PALNY: II klasa niebezpieczeństwa pożarowego - nr rozpoznawczy 30
Produkt zawiera rozpuszczalnik organiczny - toluen
Nr rozpoznawczy zagrożenia: 30
R10 - substancja łatwopalna
R20 - działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową


 

Izoplast "B"
- przeznaczony jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, pionowych i poziomych, w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowych i budowlach hydrotechnicznych. Stosuje się go w budownictwie drogowym do wykonywania izolacji i konserwacji wiaduktów, mostów, przepustów i konstrukcji betonowych. Stosowany również jako środek antykorozyjny do konstrukcji stalowych naziemnych i podziemnych.

 

INSTRUKCJA STOSOWANIA IZOPLAST "B" - MASA ASFALTOWA

ZASTOSOWANIE:

Budownictwo ogólne

 • renowacja i konserwacja pokryć dachowych - papowych,
 • hydroizolacja podłoży z betonu, wylewek, ceramiki, itp.
 • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalowych, Budownictwo komunikacyjne
 • hydroizolacja przepustów zasypanych nakładem gruntu o grubości większej od 2m
 • hydroizolacja zasypanych gruntem części podpór, przyczółków oraz murów oporowych
 • zabezpieczenie antykorozyjne elementów poręczy i barier energochłonnych

SPOSÓB STOSOWANIA:

 • sprawdzić stan techniczny papy, naprawić uszkodzenia, oczyścić podłoże. Rozprowadzić Izoplast na zimno /bez podgrzewania/ szczotką dekarską, warstwą o grubości do l mm, przynajmniej dwukrotnie. Zużycie przy jednokrotnym kryciu: ok. 0, 4-0, 61 /m2. Zużycie dla kolejnych powłok ok. 0, 2-0, 51 /m2
 • hydroizolację powierzchni na betonach wykonywać po usunięciu zanieczyszczeń i wyrównaniu powierzchni po uprzednim zagruntowaniu IZOPIASTEM "R". Metoda wykonania jw. po 8 godz. od zagruntowania. Zużycie przy jednokrotnym kryciu ok. 0, 2-0, 51 /m. 2
 • zabezpieczenia antykorozyjne wykonywać po usunięciu złogów rdzy, starej farby, smarów, przy pomocy
  pędzli, szczotek lub hydromechanicznie. Zabezpieczenie wykonywać w okresie max. 6 godz. od przygotowania
  podłoża. Zużycie: ok. 11 na 5-8 m. 2

Wszystkie prace z użyciem Izoplastu prowadzić w temperaturach powyżej 5°C przy bezdeszczowej pogodzie.
Czas tworzenia powłok nie przekracza 10 godzin z uwzględnieniem w/w warunków wykonawstwa. Własności użytkowe powłoki uzyskuje się po okresie ok. 14 dni.

UWAGA
Izoplast nie może być stosowany wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w innych pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej. Materiał nie powinien się stykać bezpośrednio z żywnością i wodą do picia. Chronić dzieci przed dostępem do wyrobu i wdychaniem par rozpuszczalnika. Nie stosować do pap smołowych.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

W trakcie wykonywania prac, przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy robotach z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych - toluen. Przy robotach szczególnie niebezpiecznych: basenach, kanałach, zbiornikach, studzienkach, itp., bezwzględnie stosować obostrzenia i odpowiednie do tych prac środki ochrony zbiorowej i indywidualnej np. skuteczną wentylację, nadmuch, bądź półmaski z pochłaniaczami par organicznych wzgl. aparaty świeżego powietrza. W przypadku zatrucia, zapewnić poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza, zapewnić pierwszą pomoc, wezwać lekarza.

ZAGADNIENIA P. POŻAROWE

Nie wolno podgrzewać otwartym ogniem,, prac nie wykonywać w pobliżu otwartego ognia.

Zgodne z PN-B-24620
OKRES GWARANCJI: 12 miesięcy
ATEST HIGIENICZNY: PZH nr B-365/91/96
ŚRODEK PALNY: II klasa niebezpieczeństwa pożarowego
- nr rozpoznawczy 30
Produkt zawiera rozpuszczalnik organiczny - toluen


 

Izoplast "K"
- lepik asfaltowy do stosowania na zimno.

INSTRUKCJA STOSOWANIA IZOPLAST "K" - LEPIK ASFALTOWY

ZASTOSOWANIE:

IZOPLAST K jest środkiem stosowanym w budownictwie do robót izolacyjnych, szczególnie do:

 • przyklejania papy do podłoża,
 • sklejania papy przy pokryciach wielowarstwowych,
 • wykonanie łat z laminatów szklanych, wojłokowych, papowych, itp
 • wykonanie powłok wodoszczelnych bez wkładki papowej.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przyklejanie papy do podłoży betonowych wykonuje się zawsze po uprzednim zagruntowaniu powierzchni IZOPLAST-em R. Po upływie ok. 8 godz. na zagruntowaną powierzchnię nakłada się szczotkami warstwę grubości ok. 1-2 mm IZOPLAST-u K. Klejoną papę należy dokładnie docisnąć na całej powierzchni. Można kleić papę smarując IZOPLAST-em K pasy łączenia co najmniej na szerokości 15 cm i punktowo w części środkowej (ok. 10 punktów na 1m2). Przyklejoną papę na skrajniach zabezpieczyć płatami drewnianymi lub innymi przed wywinięciem na czas ok. 12 godz. Przy klejeniu do powierzchni betonowych płyt na przykład wiórowych, pilśniowych itp. postępować jak wyżej.
Zużycie IZOPLAST-u K przy klejeniu jednej warstwy ok. 0,4-0,8 l/mz.
Wykonanie łat z użyciem IZOPLAST-u K wymaga przygotowania powierzchni tj. usunięcia zanieczyszczeń na przykład nadmiaru niezwiązanej posypki papowej itp. Klejenie łat papowych z welonu szklanego itp. postępować jak wyżej tj. nałożyć warstwy IZOPLAST-u K o grub. 1-2 mm, łatę do klejonej powierzchni dokładnie docisnąć.
Wykonywanie powłok wodoszczelnych (bez zastosowania wkładki izolacyjnej) polega na nałożeniu
kilku warstw IZOPLAST-u K , każdą kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej. powierzchnie betonowe wcześniej gruntować IZOPLAST-em R.
Pełne własności użytkowe z użyciem IZOPLAST-u K jako lepiszcza uzyskuje się po ok. 14 dniach.
Wykonane powłoki, szczególnie w punktach silnego nasłonecznienia, są elastyczne, mogą mięknąć w miejscach sklejenia lecz zachowują, wymogi zgodne z PN-B-24620
i jednocześnie poprawiają własności hydroizolacyjne powłoki. Prace wykonywać w temp. powyżej 5°C przy bezdeszczowej pogodzie na suchych podłożach.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

W trakcie wykonywania prac przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy robotach z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych-toluen lub benzyna łąkowa. Przy robotach szczególnie niebezpiecznych: basenach, kanałach, studzienkach, itp., bezwzględnie stosować obostrzenia i odpowiednie do tych prac środki ochrony zbiorowej i indywidualnej na przykład skuteczną wentylację, nadmuch, bądź półmaski z pochłaniaczem par organicznych wzgl. aparaty świeżego powietrza. W przypadku zatrucia, zapewnić poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza, zapewnić pierwszą pomoc, wezwać lekarza.


ZAGADNIENIA P. POŻAROWE

Nie wolno podgrzewać otwartym ogniem, jak również w trakcie wykonywania prac nie wolno wykonywać w pobliżu prac spawalniczych i używać otwartego ognia. Dotyczy to również miejsc magazynowania IZOPLAST-u.

UWAGA
IZOPLAST nie może być stosowany wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz innych pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej. Materiał nie powinien stykać się bezpośrednio z żywnością i wodą do picia. Chronić dzieci przed dostępem do wyrobu i wdychaniem par rozpuszczalnika.


NIE STOSOWAĆ DO PAP SMOŁOWYCH.

ATEST HIGIENICZNY: PZHnrB-1731/51/97.
ŚRODEK PALNY: II klasa niebezpieczeństwa pożarowego.
Produkt zawiera rozpuszczalnik organiczny - toluen lub benzynę łąkową.
Nr rozpoznawczy zagrożenia: 30
R10 - substancja łatwopalna
R 20 - działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową


 

Izoplast "B" BARWIONY
- w kolorach brąz, zieleń i granat. Działa grzybobójczo, niszczy mchy, porosty, pleśnie, tworzy kolorową warstwę hydroizolacyjną np. na cokołach, fasadach budynków, betonowych podmurówkach płotów itp. Przy zastosowaniu na metalach tworzy ochronę antykorozyjną. Ma zastosowanie do renowacji posadzek betonowych, chodników betonowych np. wykonanych z puzzli itp.
Przy zastosowaniu do elementów drewnianych jak : balustrady, płoty, pergole ma działanie grzybobójcze, niszczy pleśnie, grzyby a jednocześnie tworzy gładką, równą kolorową powłokę zabezpieczającą przed działaniem warunków atmosferycznych.
Łatwy i wydajny w stosowaniu.