Wapno suchogaszone (hydratyzowane ) - PN 90/B-30020

jest produktem którego, głównym składnikiem jest wodorotlenek wapniowy CaCOH)2, otrzymywany przez działanie na wapno niegaszone odpowiednią ilością wody. Wapno suchogaszone stosuje się:


1. W budownictwie do zapraw murarskich i tynkarskich
2. W przemyśle:
* do produkcji gumy jako wypełniacz
* w przemyśle kosmetycznym jako nośnik
* w przemyśle tłuszczowym do rafinacji tłuszczów organicznych
* przy produkcji benzyny syntetycznej
* przy uszlachetnianiu wody pitnej
* przy zmiękczaniu wody kotłowej
* w oczyszczalniach ścieków

Cechy chemiczne
zawartość tlenku wapnia CaO
70-74%
zawartość tlenku magnezu MgO
max. 0,6%
Cechy fizyczne
pozostałość na sicie 0,1
max. 6%

Zakład posiada atest niemieckich instytucji kontroli materiałów budowlanych potwierdzających zgodność wyrobu z normą niemiecką DIN 1060 i dopuszczający ten produkt na rynek niemiecki.

 


Wapno palone mielone - PN 90/B - 30020

Wapno palone mielone jest produktem, którego głównym składnikiem jest tlenek wapniowy CaO, otrzymywany przez równomierne wypalanie kamienia wapiennego w temperaturze 900-1300°C, a następnie zmielonego w młynie.
Wapno mielone stosowane jest :
* do produkcji betonów komórkowych
* do produkcji cegły wapienno-piaskowej
* w budownictwie
* w hutnictwie
* w przemyśle chemicznym
* w oczyszczalniach ścieków
* przy uzdatnianiu wody pitnej
* przy zmiękczaniu wody kotłowej

Cechy chemiczne
zawartość tlenku wapnia CaO
91-95%
zawartość tlenku magnezu MgO
max 0,6 %
zawartość krzemionki SiO2
0,5-1,0 %
zawartość dwutlenku węgla CO2
max 3,5 %
Cechy fizyczne
straty żarowe w 1000 °C
max 5 %
temperatura i czas gaszenia
ostropalone min. 70 °C
max l5 min.
miękkopalone min. 60 °C
max. 20 min.
pozostałość na sicie 0,1 mm
ostropalone
max. 20 %
miękkopalone
max. 10 %

Zakład posiada atest niemieckich instytucji kontroli materiałów budowlanych potwierdzający zgodność wyrobu z normą niemiecką DIN 1060 i dopuszczający ten produkt na rynek niemiecki.

 


 

Wapno palone w bryłach - PN 90/B-30020

Wapno palone w bryłach jest produktem, którego głównym składnikiem jest tlenek wapniowy CaO.

Wapno palone w bryłach ma zastosowanie:
* w przemyśle hutniczym jako topnik
* jako podstawowy środek do produkcji karbidu
* do produkcji strąconego węglanu wapniowego
*w przemyśle celulozowo-papierniczym do procesu kaustyfikacji, do produkcji podchlorynu wapniowego i do produkcji strąconego węglanu wapniowego
*w przemyśle garbarskim jako składnik roztworu służąego do spęczania i rozluźniania tkanki skórnej w celu usunięcia rozpuszczalnych białek i częściowo zmydlenia tłuszczów znajdujących się w skórach surowych
*w przemyśle sodowym w procesie kaustyfikacji przy produkcji sody metodą wapniową
*do produkcji betonów komórkowych
*do produkcji cegły wapienno-piaskowej
*do zapraw murarskich, tynkarskich i sztukatorskich
* w oczyszczalniach ścieków
* przy uzdatnianiu wody pitnej
* przy zmiękczaniu wody kotłowej
Cechy chemiczne
zawartość tlenku wapnia CaO
91-95%
zawartość tlenku magnezu MgO
max. 0,6 %
zawartość krzemionki SiO2
max. 0.5%
zawartość dwutlenku węgla CO2
max. 3,5 %
Cechy fizyczne
straty żarowe w 1000 °C
max. 5 %
temperatura gaszenia
min. 70-75 °C
czas gaszenia
10-20 min

 


 

 

Nawozy sztuczne wapniowe - PN 93/C-87007

Nawozy sztuczne wapniowe pochodzą zprzerobu skały wapniowej. Podstawowym składnikiem dla odmian od 01 do 03 jest tlenek wapnia CaO, natomiast dla odmian od 04 do 06 jest węglan wapnia. CaC03. Nawozy te stosuje się do odkwaszania gleby oraz poprawy jej struktury i żyzności.

 

 


Cechy chemiczne: 01 02 03 04
-zawartość CaO min. 80% 70% 60% 50%
- zawartość Pb max. 50ppm 50ppm 50ppm 50ppm
- zawartość Cd max. 5 ppm 5 ppm 5 ppm 5 ppm
Cechy fizyczne:
pozostałości na sicie:        
2 mm max. 25% 25% 25% 10%
0,5 mm max. - - - 50%

 


 

 

 

Mączka wapienna dla przemysłu szklarskiego - PN 74/6812-01

Mączka wapienna dla potrzeb przemysłu szklarskiego jest produktem otrzymywanym przez zmielenie kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3.
Mączka dla przemysłu szklarskiego o niskiej zawartości tlenku żelaza Fe2O3 stosowana jest do produkcji włókna szklarskiego, szkła bezbarwnego, szkła obciąganego, szkła laboratoryjnego, szkła technicznego, szkła opakowaniowego, itp.
zadania:

Mączka w procesie produkcji szkła spełnia dwa zadania:
1. Działa jako topik obniżający temperaturę topliwości masy
2. Dwutlenek węgla powstający w procesie rozkładu węglanu wapnia miesza topiącą się masą.
Mączka szklarska produkowana w ZPW "Trzuskawica" produkowana jest w dwóch gatunkach:
* mączka specjalna "S"
* mączka ekstra "E" i w dwóch odmianach:
* mączka gruboziarnista
* mączka drobnoziarnista

Cechy chemiczne
zawartość węglanu wapnia CaCO3 min. 98%
zawartość tlenku magnezu MgO max 0,8%
zawartość tlenku żelaza Fe203 max 0,06 %
zawartość tlenku glinu Al2O3 0,2 - 0,3%
zawartość krzemionki i części nierozpuszczalnych max 1,5%
Cechy fizyczne
MĄCZKA DROBNOZIARNISTA
pozostałość na sicie 0,15mm max. 15%
pozostałość na sicie 0,075mm max 30%
MĄCZKA GRUBOZIARNISTA
pozostałość na sicie 2,0 mm min. 0,0%
pozostałość na sicie 0,1 mm 60%

 


 

 

 

 

Mączka wapienna do mas bitumicznych - PN 61/S-96504

Mączka wapienna do mas bitumicznych, jest produktem otrzymywanym poprzez zmielenie kamienia wapiennego do wymaganego uziarnienia.
Głównym składnikiem jest węglan wapnia. CaCO3.
W procesie wytwarzania mas bitumicznych spełnia rolę wypełniacza.

 

Cechy chemiczne
zawartość węglanu wapnia CaCO3 min. 98%
zawartość tlenku magnezu MgO max 0,8%
zawartość tlenku żelaza Fe2O3 0,06-0,1 %
zawartość tlenku glinu Al2O3 0,2-0,3%
zawartość krzemionki SiO2 max 1%
zawartość wilgoci max 0,5%
Cechy fizyczne
pozostaość na sicie 0,15 mm max 15%
pozostałość na sicie 0,075 mm max 25%

 


 

Mączka wapienna do mas bitumicznych - PN 61/S-96504

Mączka wapienna do mas bitumicznych, jest produktem otrzymywanym poprzez zmielenie kamienia wapiennego do wymaganego uziarnienia.
Głównym składnikiem jest węglan wapnia. CaCO3.
W procesie wytwarzania mas bitumicznych spełnia rolę wypełniacza.

 

Cechy chemiczne
zawartość węglanu wapnia CaCO3 min. 98%
zawartość tlenku magnezu MgO max 0,8%
zawartość tlenku żelaza Fe2O3 0,06-0,1 %
zawartość tlenku glinu Al2O3 0,2-0,3%
zawartość krzemionki SiO2 max 1%
zawartość wilgoci max 0,5%
Cechy fizyczne
pozostaość na sicie 0,15 mm max 15%
pozostałość na sicie 0,075 mm max 25%

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreda techniczna - PN 73/C-84070

Kreda techniczna jest produktem powstałym w skutek drobnego zmielenia kamienia wapiennego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3.
Kreda ma zastosowania w przemysłach:
* tworzyw sztucznych
* farb i lakierów
* elektrotechnicznym
* skórzanym
* papierniczym
* farmaceutycznym
* innym jako wypełniacz lub nośnik

Cechy chemiczne
zawartość węglanu wapnia CaCO3 min. 98%
zawartość tlenku magnezu MgO max 0,8%
zawartość krzemionki SiO2 i cz?ści nierozpuszczalnych w HCL max 1,5%
zawartość tlenku żelaza Fe2O3 max. 0,06%
zawartość tlenku glinu Al2O3 max 0,3%
Cechy fizyczne
pozostałość na sicie 0,15 mm ilość śladowa
pozostałość na sicie 0,063 mm max 0,50%

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamień wapienny do budownictwa i drogownictwa PN 84/B-01080

Kamień wapienny jako produkt otrzymywany jest ze skał węglanowych zbitych, niezwietrzałych (złoże dewońskie), w których zawartość głównego składnika:
węglanu wapnia CaCO3 stanowi co najmniej 90% ogólnego ciężaru składników skały. Kamień wapienny uzyskuje się przez mechaniczne rozdrobnienie i odsianie. Nie powinien zawierać zanieczyszczeń w postaci gliny, piasku lub ziemi. Powinien być odporny na kruszenie podczas transportu, załadunku i rozładunku.

Kamień ma zastosowanie przy:
* produkcji elementów budowlanych
* produkcji elementów płytowych wykładzin pionowych i poziowych
* produkcji elementów drogowych i kolejowych
* produkcji kruszyw
* produkcji mączek i wypełniaczy wapiennych

Zależnie od składu chemicznego kamień wapienny dzieli się na klasę I i klasę II.
Cechy chemiczne
zawartość węglanu wapnia CaCO3 min. 97%
zawartość tlenku magnezu MgO max 1%
zawartość krzemionki SiO2 max. 1,5%
zawartość tlenku żelaza Fe2O3 max 0,2%
Cechy fizyczne
twardość 60-80 MPa
granulacja 0-40 mm; 20-40mm; 30-60 mm; 50-90 mm; 80-220mm
inne granulacje do uzgodnienia.  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruszywo łamane granulowane z wapieni /płukane/ - PN 85/B-06712

Kruszywo łamane granulowane z wapieni jest produktem otrzymanym ze skał węglanowych zbitych, niezwietrzałych, w których zawartość węglanu wapnia CaCO3 stanowi minimum 97% ogólnego ciężaru składników skały. Otrzymuje się je przez wypłukanie i mechaniczne rozdrobnienie oraz odsianie kamienia wapiennego. Kruszywo stosuje się w budownictwie do konstrukcji z betonu, do produkcji elementów prefabrykowanych z betonu. Stanowi ono w betonie szkielet, który zależnie od porowatości międzyziarnowej wypełnia 55-80% objętości betonu.

Cechy chemiczne
zawartość węglanu wapnia CaCO3 min. 98%
zawartość tlenku magnezu MgO max 1%
zawartość krzemionki SiO2 max 1%
zawartość tlenku żelaza Fe2O3 max 0,1%

Na podstawie pełnych badań wykonywanych przez Politechnikę Świętokrzyską kruszywo to można zakwalifikować jako gatunek 0l marki 30 do betonu B - 30.
Granulacja: 2-16mm; 16-31 mm; 0-31,5 mm; 0-63mm; 31,5-63mm i inne granulacje do uzgodnienia.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piasek łamany z kamienia wapiennego - PN 85/B-06712

Piasek łamany z kamienia wapiennego jest produktem uzyskanym wprocesie płukania kamienia wapiennego, jako odzysk ze szlamu popłuczkowego.

Piasek łamany ze względu na swój skład chemiczny oraz granulację stanowi doskonały produkt do:
* produkcji elementów budowlanych
* produkcji elementów płytowych wykładzin pionowych i poziomych
* produkcji elementów drogowych i kolejowych
* posypywania oblodzonych nawierzchni drogowych
* utwardzania poboczy dróg itp.

 

 

 

 

Cechy chemiczne
zawartość węglanu wapnia CaCO3 ok. 94%
zawartość węglanu magnezu MgCO3 ok. 0,4%
zawartość krzemionki i części nierozpuszczalnych NR+SiO2 ok. 5%
zawartość tlenków metali R2O3 ok. 0,4%
w tym Fe2O3 ok. 0,1%